Irlande (1/5) : Cork - Kenmare

Old Head Old Head Timoleague Abbey
Timoleague Abbey Timoleague Abbey Clonakilty Mizen Head
Beautiful landscape
Healy Pass
Healy Pass Healy Pass : tourbière
Cul-de-sac