Irlande (1/5) : Cork - Kenmare

Old Head Old Head
Timoleague Abbey Timoleague Abbey Timoleague Abbey
Clonakilty Beautiful landscape Mizen Head
Healy Pass Healy Pass Healy Pass : tourbière
Cul-de-sac