Diaporama
 Tempo
 1 s2 s5 s10 s 
Stop
Trondheimsleia : éoliennes sur Hitra

Trondheimsleia : éoliennes sur Hitra